Triple-Columned and Multiple-Layered 3D Polymers: Design, Synthesis, Aggregation-Induced Emission (AIE), and Computational Study

Guanzhao Wu, Yangxue Liu, Zhen Yang, Liulei Ma, Yao Tang, Xianliang Zhao, Hossein Rouh, Qixuan Zheng, Peng Zhou, Jia-Yin Wang, Farhan Siddique, Sai Zhang, Shengzhou Jin, Daniel Unruh, Hans Lischka, Kristin Hutchins, Guigen Li

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalDefault journal
StatePublished - 2021

Cite this