Triple-Columned and Multiple-Layered 3D Polymers: Design, Synthesis, Aggregation-Induced Emission (AIE), and Computational Study

Guanzhao Wu, Yangxue Liu, Zhen Yang, Liulei Ma, Yao Tang, Xianliang Zhao, Hossein Rouh, Qixuan Zheng, Peng Zhou, Jia-Yin Wang, Farhan Siddique, Sai Zhang, Shengzhou Jin, Daniel Unruh, Adelia Aquino, Hans Lischka, Kristin Hutchins, Guigen Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1-13
JournalResearch
StatePublished - Feb 8 2021

Cite this