Temperature-driven evolution of critical points, interlayer coupling, and layer polarization in bilayer MoS2

Luojun Du, Tingting Zhang, Mengzhou Liao, Guibin Liu, Shoupei Wang, Rui He, Zhipeng Ye, Hua Yu, Rong Yang, Dongxia Shi, Yugui Yao, Guangyu Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)165410
JournalPhysical Review B
StatePublished - Apr 9 2018

Fingerprint Dive into the research topics of 'Temperature-driven evolution of critical points, interlayer coupling, and layer polarization in bilayer MoS2'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Du, L., Zhang, T., Liao, M., Liu, G., Wang, S., He, R., Ye, Z., Yu, H., Yang, R., Shi, D., Yao, Y., & Zhang, G. (2018). Temperature-driven evolution of critical points, interlayer coupling, and layer polarization in bilayer MoS2. Physical Review B, 165410.