"Study on the Performance Assessment of Green Supply Chain”

Shuwang Wang, Lei Zhang, Zhifeng Liu, Guangfu Liu, Hong-Chao Zhang

Research output: Contribution to conferencePaper

Fingerprint Dive into the research topics of '"Study on the Performance Assessment of Green Supply Chain”'. Together they form a unique fingerprint.

Business & Economics