Sleep Stages Classification by CW Doppler Radar Using Bagged Trees Algorithm

Li Zhang, Junjun Xiong, Heng Zhao, Hong Hong, Xiaohua Zhu, Changzhi Li

Research output: Contribution to conferencePaper

Original languageEnglish
StatePublished - May 2017

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sleep Stages Classification by CW Doppler Radar Using Bagged Trees Algorithm'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Zhang, L., Xiong, J., Zhao, H., Hong, H., Zhu, X., & Li, C. (2017). Sleep Stages Classification by CW Doppler Radar Using Bagged Trees Algorithm.