Rh-Catalyzed Chemoselective [4+1] Cycloaddition Reaction toward Diverse 4-Methyleneprolines

Wangshui Cai, Junxian Wu, Haowei Zhang, Hitesh B. Jalani, Guigen Li, Hongjian Lu

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)10877-10891
JournalDefault journal
StatePublished - 2019

Fingerprint Dive into the research topics of 'Rh-Catalyzed Chemoselective [4+1] Cycloaddition Reaction toward Diverse 4-Methyleneprolines'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Cai, W., Wu, J., Zhang, H., Jalani, H. B., Li, G., & Lu, H. (2019). Rh-Catalyzed Chemoselective [4+1] Cycloaddition Reaction toward Diverse 4-Methyleneprolines. Default journal, 10877-10891.