Photoredox-Catalzyed Halo-trifluoromethylation of 1,7-Enynes for Synthesis of 3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-ones

Xin Yuan, Ming-Wei Zheng, Zhe-Chen Di, Yu-Sheng Cui, Kai-Qiang Zhuang, Long-Zhou Qin, Zheng Fang, Jiang-Kai Qiu, Guigen Li, Kai Guo

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)1835-1845
JournalDefault journal
StatePublished - 2019

Fingerprint Dive into the research topics of 'Photoredox-Catalzyed Halo-trifluoromethylation of 1,7-Enynes for Synthesis of 3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-ones'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Yuan, X., Zheng, M-W., Di, Z-C., Cui, Y-S., Zhuang, K-Q., Qin, L-Z., Fang, Z., Qiu, J-K., Li, G., & Guo, K. (2019). Photoredox-Catalzyed Halo-trifluoromethylation of 1,7-Enynes for Synthesis of 3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-ones. Default journal, 1835-1845.