Phase-demodulation based Human Identification for Vital-SAR-Imaging in Pure FMCW Mode

Gepeng Zhang, Jiaming Yan, Hanqing Chen, Hong Hong, Heng Zhao, Chen Gu, Xiaohua Zhu, Changzhi Li

Research output: Contribution to conferencePaper

Original languageEnglish
StatePublished - 2019

Fingerprint Dive into the research topics of 'Phase-demodulation based Human Identification for Vital-SAR-Imaging in Pure FMCW Mode'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Zhang, G., Yan, J., Chen, H., Hong, H., Zhao, H., Gu, C., Zhu, X., & Li, C. (2019). Phase-demodulation based Human Identification for Vital-SAR-Imaging in Pure FMCW Mode.