ONE-POT SYNTHESIS OF DENSELY FUNCTIONALIZED THIAZOLES AND SYN-3-THIOACRYLATES

Yi-Jing Dang, Mu-Yan Sun, Xiao-Yan Meng, Fu-Jie Zhao, Wen-Juan Hao, Bo Jiang, Shu-Jiang Tu, Guigen Li

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)529-544
JournalHeterocycles
StatePublished - 2016

Fingerprint Dive into the research topics of 'ONE-POT SYNTHESIS OF DENSELY FUNCTIONALIZED THIAZOLES AND SYN-3-THIOACRYLATES'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Dang, Y-J., Sun, M-Y., Meng, X-Y., Zhao, F-J., Hao, W-J., Jiang, B., Tu, S-J., & Li, G. (2016). ONE-POT SYNTHESIS OF DENSELY FUNCTIONALIZED THIAZOLES AND SYN-3-THIOACRYLATES. Heterocycles, 529-544.