Note: The effect of sample insulation on experiment precision of resistivity measurement in a diamond anvil cell

Gang Peng, Yonghao Han, Chunxiao Gao, Yanzhang Ma, Baojia Wu, Cailong Liu, Bao Liu, Tingjing Hu, Yue Wang, Xiaoyan Cui, Wanbin Ren, Hongwu Liu, Guangtian Zou

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)036108
JournalRev. Sci. Instrum.
StatePublished - 2010

Fingerprint Dive into the research topics of 'Note: The effect of sample insulation on experiment precision of resistivity measurement in a diamond anvil cell'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Peng, G., Han, Y., Gao, C., Ma, Y., Wu, B., Liu, C., Liu, B., Hu, T., Wang, Y., Cui, X., Ren, W., Liu, H., & Zou, G. (2010). Note: The effect of sample insulation on experiment precision of resistivity measurement in a diamond anvil cell. Rev. Sci. Instrum., 036108.