Metal-Free Radical Haloazidation of Benzene-Tethered 1,7-Enynes Leading to Polyfunctionalized 3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-ones

Ai-Fang Wang, Yi-Long Zhu, Shu-Liang Wang, Wen-Juan Hao, Guigen Li, Shu-Jiang Tu, Bo Jiang

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)1099-1105
JournalJournal of Organic Chemistry
StatePublished - 2016

Cite this