Metal-free C(sp(3))-H functionalization: oxidative carbo-oxygenation of alpha-diazo carbonyls via radical dediazotization

Nan-Nan Wang, Wen-Juan Hao, Tian-Shu Zhang, Guigen Li, Ya-Nan Wu, Shu-Jiang Tu, Bo Jiang

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)5144-5147
JournalChemical Communications
StatePublished - 2016

Cite this