Metal-Free 3+2+1 / 2+2+1 Biscyclization: Stereospecific Construction with Concomitant Functionalization of Indolizin-5(1H)-one

Tuan-Jie Li, Zhong-Qiu Liu, Hong-Mel Yin, Chang-Sheng Yao, Bo Jiang, Xiang-Shan Wang, Shu-Jiang Tu, Xiu-Ling Li, Guigen Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)11414-11420
JournalJournal of Organic Chemistry
StatePublished - Nov 15 2013

Cite this