Magnetically responsive carbon nanotubes for oil-water separation

Chongzheng Na, Haitao Wang, Kun-Yi Lin, Benxin Jin, Tong Wu, Paul McGinn, Yingxi Zhu

Research output: Contribution to conferencePaper

Original languageEnglish
StatePublished - 2013

Fingerprint Dive into the research topics of 'Magnetically responsive carbon nanotubes for oil-water separation'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Na, C., Wang, H., Lin, K-Y., Jin, B., Wu, T., McGinn, P., & Zhu, Y. (2013). Magnetically responsive carbon nanotubes for oil-water separation.