Ionic transport and dielectric properties in NaNbO3 under high pressure

Qinglin Wang, Dandan Sang, Hui Jiao, Cailong Liu, Wenjun Wang, Yonghao Han, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalDefault journal
StatePublished - 2017

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ionic transport and dielectric properties in NaNbO3 under high pressure'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Wang, Q., Sang, D., Jiao, H., Liu, C., Wang, W., Han, Y., Ma, Y., & Gao, C. (2017). Ionic transport and dielectric properties in NaNbO3 under high pressure. Default journal.