In situ impedance measurements in diamond anvil cell under high pressure

Yue Wang, Yonghao Han, Chunxiao Gao, Yanzhang Ma, Cailong Liu, Gang Peng, Baojia Wu, Bao Liu, Tingjing Hu, Wanbin Ren, Yan Li, Ningning Su, Hongwu Liu, Guangtian Zou

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)013904
JournalRev. Sci. Instrum.
StatePublished - 2010

    Fingerprint

Cite this

Wang, Y., Han, Y., Gao, C., Ma, Y., Liu, C., Peng, G., Wu, B., Liu, B., Hu, T., Ren, W., Li, Y., Su, N., Liu, H., & Zou, G. (2010). In situ impedance measurements in diamond anvil cell under high pressure. Rev. Sci. Instrum., 013904.