High-Pressure Electrical-Transport Properties of SnS: Experimental and Theoretical Approaches

Feng Ke, Jie Yang, Cailong Liu, Qinglin Wang, Yuqiang Li, Junkai Zhang, Lei Wu, Xin Zhang, Yonghao Han, Baojia Wu, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)6033
JournalJ. Phys. Chem. C
StatePublished - 2013

Cite this