High-Pressure Electrical-Transport Properties of SnS: Experimental and Theoretical Approaches

Feng Ke, Jie Yang, Cailong Liu, Qinglin Wang, Yuqiang Li, Junkai Zhang, Lei Wu, Xin Zhang, Yonghao Han, Baojia Wu, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)6033
JournalJ. Phys. Chem. C
StatePublished - 2013

Fingerprint Dive into the research topics of 'High-Pressure Electrical-Transport Properties of SnS: Experimental and Theoretical Approaches'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Ke, F., Yang, J., Liu, C., Wang, Q., Li, Y., Zhang, J., Wu, L., Zhang, X., Han, Y., Wu, B., Ma, Y., & Gao, C. (2013). High-Pressure Electrical-Transport Properties of SnS: Experimental and Theoretical Approaches. J. Phys. Chem. C, 6033.