High-Pressure Electrical Transport Behavior in WO3

Yuqiang Li, Yang Gao, Yonghao Han, Qinglin Wang, Yan Li, Ningning Su, Junkai Zhang, Cailong Liu, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)5209–5214
JournalJ. Phys. C
StatePublished - 2012

Cite this