High pressure electrical transport behavior in organic semiconductor pentacene

Qinglin Wang, Haiwa Zhang, Yan Zhang, Cailong Liu, Yonghao Han, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)DOI: 10.1080/08957959.2014.967767
JournalHigh Pressure Research: An International Journal
StatePublished - Sep 2014

    Fingerprint

Cite this

Wang, Q., Zhang, H., Zhang, Y., Liu, C., Han, Y., Ma, Y., & Gao, C. (2014). High pressure electrical transport behavior in organic semiconductor pentacene. High Pressure Research: An International Journal, DOI: 10.1080/08957959.2014.967767.