Formation of Cd precipitates on gamma-Al2O3: Implications for Cd sequestration in the environment

Qian Sun, Cun Liu, Peixin Cui, Tingting Fan, Mengqiang Zhu, Marcelo Eduardo Alves, Matthew Siebecker, Donald L. Sparks, Tongliang Wu, Wei Li, Dongmei Zhou, Yujun Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)234-241
JournalEnvironment International (Impact Factor 7.9)
StatePublished - 2019

Cite this