Evaluation of Bioink Printability for Bioprinting Applications

Zhengyi Zhang, Yifei Jin, Jun Yin, Changxue Xu, Ruitong Xiong, Kyle Christensen, Bradley Ringeisen, Douglas Chrisey, Yong Huang

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalApplied Physics Reviews
StatePublished - Dec 2018

Cite this

Zhang, Z., Jin, Y., Yin, J., Xu, C., Xiong, R., Christensen, K., Ringeisen, B., Chrisey, D., & Huang, Y. (2018). Evaluation of Bioink Printability for Bioprinting Applications. Applied Physics Reviews.