Enantioselective assembly of multi-layer 3D chirality

Guanzhao Wu, Yangxue Liu, Zhen Yang, Tao Jiang, Nandakumar Katakam, Hossein Rouh, Liulei Ma, Yao Tang, Sultan Ahmed, Anis U. Rahman, Hongen Huang, Daniel Unruh, Guigen Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)588-599
JournalDefault journal
StatePublished - Mar 1 2020

Cite this