E-Eye: Hidden Electronics Recognition through mmWave Nonlinear Effects

Zhengxiong Li, Zhuolin Yang, Chen Song, Changzhi Li, Zhengyu Peng, Wenyao Xu

Research output: Contribution to conferencePaper

Original languageEnglish
StatePublished - Nov 2018

Fingerprint Dive into the research topics of 'E-Eye: Hidden Electronics Recognition through mmWave Nonlinear Effects'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Li, Z., Yang, Z., Song, C., Li, C., Peng, Z., & Xu, W. (2018). E-Eye: Hidden Electronics Recognition through mmWave Nonlinear Effects.