Anomalous Structural Transition and Electrical Transport Behaviors in Compressed Zn2SnO4: Effect of Interface

Haiwa Zhang, Feng Ke, Yan Li, Li Wang, Cailong Liu, Yi Zeng, Mingguang Yao, Yonghao Han, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalScientific reports
StatePublished - 2015

Cite this