Anomalous semiconducting behavior on VO 2 under high pressure

Xin Zhang, Junkai Zhang, Feng Ke, Guanghui Li, Yanmei Ma, Xizhe Liu, Cailong Liu, Yonghao Han, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)54843–54847
JournalRSC Advances
StatePublished - 2015

Cite this