V. Vysotsky and V. Erofeev

Qualin, A. (Speaker)

Activity: Talk or presentationOther

PeriodJun 10 2016
Held atTvorchestvo Vladimira Vysotskogo v kontekste mirovoi kul'tury
Degree of RecognitionInternational